Počinje: 15/12/2016
12:00 AM
Završava: 22/12/2016
12:00 AM

Lokacija eventa

Sarajevo

GPS 43.8562586, 18.4130763

PREDBILANSNE RADNJE, GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2016. GODINU i NOVE IZMJENE ZAKONSKIH PROPISA

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Sarajevo

15. 12. 2016.

hotel “Holiday”

Zenica

16. 12. 2016.

hotel “Zenica”

Bihać

20. 12. 2016.

hotel “Park”

Mostar

21. 12. 2016.

hotel “Ero“

Tuzla

22. 12. 2016.

hotel “Tuzla”

 

Početak svakog seminara 9:30

Predstojeći seminar predstavlja našu ambiciju da iskoristimo redovan i gotovo nezaobilazan edukativan rad računovođa i da im ponudimo, pored sadržaja povezanih sa pripremnim radnjama koje prethode sačinjavanju godišnjih izvještaja, i druge,  šire informacije u oblasti zakonodavstva koje stoje u direktnoj vezi sa njhovim obavljanjem svakodnevnih poslova. U prvom dijelu seminara će posebno biti riječi o predbilansnim radnjama i ispravljanju grešaka, sastavljanju i predaji finansijskih izvještaja.

U drugom dijelu seminara bit će riječi o aktuelnostima iz Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, Zakona o porezu na dobit – novine i razlike u odnosu na „stari“ Zakon, Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit, Zakona o doprinosima, te o ostalim izmjenama i drugim propisima.

SADRŽAJ SEMINARA:

Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izvještaja

Popis sredstava i obaveza, popisne razlike i porezni tretman

U kojim slučajevima se radi popis izvršenih usluga i kakav je potencijalni PDV učinak takvog popisa?

Usaglašavanja stanja proizvodnje i ostalih zaliha

Uticaj promjene vrijednosti zaliha na finansijski rezultat

Način utvrđivanja porezno dopustivog rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma

Na koji način se utvrđeni manjak može evidentirati kao neoporeziva isporuka?

Utvrđivanje PDV statusa inventurnih razlika utvrđenih popisom

Usaglašavanje potraživanja i obaveza

Sastavljanje finansijskih izvještaja

Set finansijskih izvještaja (napomene za pravilno popunjavanje obrazaca – Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenema u kapitalu, Izvještaj o novčanim tokovima, Bilješke).

Obračun vodinih naknada; Članarine turističkim zajednicama, komorama; Naknade za opće korisne funkcije šuma, Elementarne nepogode

Odluke koje se obavezno prilažu uz finansijske izvještaje

Ovjeravanje godišnjih finansijskih izvještaja

Pripremne radnje za porezne prijave

Ažuriranje evidencija

Pripremene radnje za izradu GIP-ova i izvještaja o isplatama

Podnošenje poreznih prijava

Specifičnosti kod samostalnih poduzetnika

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške

Promjene računovodstvenih politika i greške ranijeg perioda – MRS 8

Može li se na kraju godine izvršiti ispravak pogrešnih obračuna ili propusta učinjenih u toku godine ili u ranijim godinama?

AKTUELNOSTI

Novi sistem oporezivanja dohotka i doprinosa

Praktična primjena novog Zakona/Pravilnika o oporezivanju dobiti

Tretman otpisa potraživanja, rezervisanja, obračun amortizacije, porezno (ne)priznati rashodi, transferne cijene i dr.

Primjena Zakona o finansijskom poslovanju FBiH

Novi Zakon PIO / MIO

Druge aktualnosti

Pitanja i odgovori
SEMINAR JE NAMJENJEN: 

Certificiranim računovodstvenim tehničarima, certificiranim računovođama, ovlaštenim revizorima, samostalnim poduzetnicima, ekonomistima, pravnicima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu od 09,30 – 15,00 časova

PREDAVAČI

dr. sci Mirna Pajević

dr. sci Edin Mehić

mr. sci Admir Salkić

Edin Semić, dipl.oec.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

140,00KM po jednom učesniku;

120,00KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100,00KM po osobi za pretplatnike na časopis “Pravni savjetnik”

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara;

Materijal za pisanje;

Seminarski material: “Statusne promjene privrednih društava”

Kafe pauzu;

Certifikat o učešću na seminaru.

VAŽNA OBAVIJEST!!!

Seminar se priznaje kao 7 sati/ bodova KPE

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava na seminar putem prijavnog obrasca:

Tel:   + 387 33 21 45 82          Fax:  + 387 33 21 45 82

Mob: + 387 61 15 04 54          Mob: + 387 61 19 11 85

E-mail: rec@rec.ba

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

POSEBNA PONUDA:

„Konverzija obaveza u kapital“ – 10,00KM sa PDV-om i poštarinom

„Troškovi službenih putovanja“ – 15,00KM sa PDV-om i poštarinom

„Zakon o privrednim društvima FBiH“ – 25,00KM sa PDV-om i poštarinom

„Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH“ – 30,00KM sa PDV-om i poštarinom

Narudžbu publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Cijena ulaznice (kotizacije)
Besplatno
$0,00